ตายแล้วไปไหน
Tuesday, 16 March 2010 00:44

          เราต้องยอมรับว่า :-
          1.  ตายแล้วไม่สูญ
          2.  ภพภูมิต่างๆ : นรก  เปรต  อสุรกาย  เดรัจฉาน  มนุษย์  สวรรค์  พรหม    นิพพาน  มีจริง


          เนื้อหา
          1.  การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เป็นการค้นพบกฎธรรมชาติ  ซึ่งพิสูจน์ได้
               ลักษณะกฎธรรมชาติ  :  เป็นอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นเอง  จะมีผู้ค้นพบหรือไม่  จะเชื่อหรือไม่  ก็ไม่สามารถเปลี่ยน

                                               แปลงกฎธรรมชาติได้    เช่น         โลกกลม  โลกมีแรงดึงดูด


               การตรัสรู้กฎธรรมชาติของพระพุทธเจ้า
                    ยามที่ 1     -  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  :  ระลึกชาติได้  ได้ความรู้แจ้งว่าตายแล้วไม่สูญ
                    ยามที่ 2     -  จุตูปปาตญาณ :  รู้กรรมของสัตว์   หรือ  กฎแห่งกรรม
                    ยามที่ 3     -  อาสวักขยญาณ  :  รู้กฎอริยสัจ 4  ตัดกิเลสได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


          2.  คุณสมบัติและหน้าที่ของจิต 

คุณสมบัติและหน้าที่ของจิต

          -  พุทธศาสนา  กับ  วิทยาศาสตร์  สอดคล้องกัน  (ยกเว้นข้อ 2  ซึ่งขัดแย้งกัน  แต่พุทธศาสนาเข้าใจถูก  วิทยาศาสตร์เข้าใจผิด)  พระพุทธเจ้ารู้ก่อนนักวิทยาศาสตร์
          -  จิตมีหน้าที่บันทึกประจุกรรม /หน่วยความจำไว้อย่างมหาศาล
          -  จิตเป็นอมตธาตุ  ไม่ตาย  ไม่ถูกทำลายล้าง
          -  กายตาย  จิตไม่ตาย  เมื่อกายตายจิตจะทิ้งกาย  พร้อมทั้งหอบหิ้วประจุกรรมที่บันทึกไว้ไปด้วยทั้งหมด

          (อะไรเอ่ย?)
          สี่คนหาม = ร่างกายประกอบด้วยธาตุ 4 : ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ
          สามคนแห่ = ตกอยู่ใต้อำนาจ 3 คือ  ไตรลักษณ์ :  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
          คนเดียวนั่งแคร่ = จิต  เป็นอมตธาตุ  ไม่ตาย
          สองคนนำทาง =  บุญ – บาป  ที่จิตบันทึกไว้  จะนำไปสู่ภพภูมิต่างๆ

          สรุป  กายต้องตายและเน่าเปื่อยผุพังไปตามกฎธรรมชาติ  แต่จิตไม่ตาย  จะไปแสวงหาที่เกิดใหม่ตามอำนาจบุญ – บาป  ที่สะสมไว้


 

          3.  ข้อพิสูจน์ :  ตายแล้วไม่สูญ
               3.1  การติดนิสัยมาจากชาติก่อนภพก่อน  เป็นอนุสัย/ความเคยชิน  ที่ติดมาจากจิตเดิม
                  -  กายใหม่แต่จิตดวงเดิม  ซึ่งหอบหิ้วเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดมาด้วย      
                     การกระทำ / นิสัย / ความชำนาญ / ความสามารถเดิม  อาจปรากฏมาในร่างใหม่


               ตัวอย่าง
                     • พระสารีบุตร   (ติดนิสัยลิง  เพราะเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติหลายภพ)
                     • หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
                     • เจ้าเป๊บซี่  ชอบฟังเทศน์ (หมา ชาติก่อนเคยเป็นพระ) / เจ้าสี่ตา  หมาที่วัดพระราม 9  ชอบบิณฑบาต
                     • เด็กอัจฉริยะ
                     • เจ้าชุมพล  (ช้าง ชาติก่อนน่าจะเป็นผู้มีศีล)  ที่วัดเขาประตูชุมพล  ชอบฟังเทศน์


               3.2   การระลึกชาติ 
                     3.2.1   การระลึกชาติได้เอง  เพราะกลับมาเกิดเร็ว  ข้อมูลยังไม่ถูกกดทับมาก
                     ตัวอย่าง
                     • เด็กหญิงอายุ 7 ขวบ ที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  ระลึกชาติว่าเคยเป็นหมา       ขี้เรื้อนอยู่ที่วัดเกาะแก้วอัมพวัน  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม
                     • เจ้าหูตั้ง  หมาแสนรู้   ชาติก่อนเคยเป็นนายพลเรือตรี
                     • ด.ช.ดนัย  ชูมาลัยวงค์  ชาติก่อนเคยเป็นครูบัวไข  หล่อนาค  อยู่  จ.พิจิตร
                     • โยมแม่หลวงปู่จันทา  ตายไปแล้วไปตกนรก  แล้วกลับมาเกิดเป็นหลาน (เรื่องนี้พิสูจน์ว่านรกมีจริงด้วย)


                     3.2.2   การระลึกชาติโดยใช้กำลังฌาน / สมาธิ
                     ตัวอย่าง
                     • หลวงปู่บุดดา  ระลึกชาติได้หลายชาติ 7 ชาติสุดท้ายเป็นผู้ชายได้บวชพระและ  อายุสั้นทุกชาติ  ไปขุดโครงกระดูกตัวเองมาเผา  ที่ชานเมืองเวียงจันทน์


                     3.2.3   การระลึกชาติโดยการสะกดจิต (สะกดจิตย้อนภพ)
                     ตัวอย่าง
                     • การสะกดจิตคนไข้ของ ดร.ไบรอัน  ไวส์
                     • การสะกดจิตผู้หญิงชาวอเมริกันชาติก่อนเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ประเทศเนเธอแลนด์

   

          4.  การเดินทางของจิตหลังความตาย  : พุทธศาสนาก้าวหน้ามากกว่าวิทยาศาสตร์  เพราะค้นพบก่อนและให้คำตอบได้ว่าพลังที่ไม่ตาย  ไปอยู่ที่ไหน  แต่วิทยาศาสตร์ยังให้คำตอบไม่ได้

               4.1  -  จิตที่สะสมพลังบาปมากกว่าพลังบุญ  ไปทุคติภูมิ  หรือ  อบายภูมิ  4  ได้แก่ 
                     • นรก
                     • เปรต
                     • อสุรกาย
                     • เดรัจฉาน
                     -  จิตที่สะสมพลังบุญมากกว่าพลังบาป  ไป  สุคติภูมิ  27  ภูมิ  ได้แก่
                     • มนุษย์
                     • สวรรค์   6  ชั้น  (ภูมิ)
                     • รูปพรหม  16  ชั้น  (ภูมิ)
                     • อรูปพรหม  4  ชั้น  (ภูมิ)

              4.2  ข้อพิสูจน์ว่าภพภูมิต่างๆ มีจริง  (พิสูจน์เฉพาะภูมิที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า)
                     - สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ  อย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มี  เช่นในความว่างที่เรามองไม่เห็นอะไรก็มีฝุ่นละออง  เชื้อโรค  คลื่นสื่อสารต่างๆ
                       4.2.1   ภูมิเปรต
                                 ตัวอย่าง
                                 • เปรตพระครูศรี   (ดู  ฐานิยปูชา  2551   หน้า 37)
                       4.2.2   ภูมินรก
                                 ตัวอย่าง
                                 • ครูบุญชู  ศรีผ่อง    ตายแล้วฟื้น
                                 • ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก  : แป๊ะเตี๋ยว  ตายแล้วฟื้น
                       4.2.3   สวรรค์, พรหม
                                 ตัวอย่าง
                                 • หลวงพ่อพุธเล่าว่าที่วัดวะภูแก้วเป็นที่สถิตของเทพชั้นสูงจำนวนมาก
                                 • ท้าวสหัมบดีพรหมมาเข้าประทับทรงนักศึกษาราชภัฏฯ ที่วัดวะภูแก้ว
                                 • แก้วกานดา (นางฟ้า)   เข้าประทับทรงนักศึกษาราชภัฏฯ ที่วัดวะภูแก้ว

 

           5.  บุญ / บาป ที่จะนำไปสู่ภพภูมิต่างๆ
                • การละเมิดศีล 5  ไปอบายภูมิ  (นรก  เปรต  อสุรกาย  เดรัจฉาน)  เปรต  หนักไปทางโลภะ, เดรัจฉาน – โทสะ
                • มีศีล 5  เป็นพื้นฐาน        เกิดเป็นมนุษย์
                • มีเทวธรรม (หิริ – โอตตัปปะ)        เกิดในสวรรค์
                • มีพรหมวิหาร 4, ตายในฌาน          เกิดเป็นพรหม
                • หมดกิเลส  ดับอวิชชา    ไปพระนิพพาน


Last Updated on Tuesday, 16 March 2010 01:48
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner