Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย จิตกับการพัฒนาจิต
จิตกับการพัฒนาจิต
Friday, 02 December 2011 06:05

ชีวิตมีองค์ประกอบของธาตุ  2  ส่วน  คือ  ร่างกายและจิตใจ  

          ชีวิตมีองค์ประกอบของธาตุ  2  ส่วน  คือ  ร่างกายและจิตใจโดยหลักวิทยาศาสตร์  ร่างกายจัดอยู่ในพวกสสาร  ซึ่งโดยธรรมชาติจะเป็นรูปธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ มีความเสื่อม  และสูญสลายไปในที่สุด  ส่วนจิตใจเป็นพลังงานซึ่งมองไม่เห็นเป็นรูปร่าง  แต่ก็เป็นสภาพที่มีอยู่และไม่อาจถูกทำลายได้  ชีวิตที่มีคุณภาพจะต้องมีความสมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  ซึ่งคุณภาพชีวิตดังกล่าวสามารถสร้างขึ้นได้โดยการบริหารกายและบริหารจิต


          โดยสภาพที่เป็นอยู่  มนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกายมากกว่าจิตหลายเท่า  และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องของจิตเลย  วิถีชีวิตจึงเกิดความไม่สมดุล  มุ่งเน้นการบำรุงบำเรอความสุขทางกาย  ทุ่มเทเงินทองเพื่อความสวยงามของร่างกายและความมั่งมีด้านวัตถุ  จนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมหลายด้าน  ความเสื่อมโทรมด้านจิตใจคือคุณธรรมนั้นจะนับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตก็ว่าได้  การแก้ปัญหาดังกล่าว  หากยังละเลยเรื่องของ  “จิต”  ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเพราะ  “จิต”  หรือ  “ใจ”  เป็นบ่อเกิดของความดีและความชั่วทั้งปวง  ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า  “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่  มีใจเป็นประธาน  ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ”  การพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนาทุกเรื่อง  ดังที่มีผู้กล่าวว่า  “จะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหาร  จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน  การพัฒนาคน  (ทรัพยากรมนุษย์)  ต้องเริ่มที่การพัฒนาจิต  จะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา”  ดังนั้น  งานพัฒนาจิตจึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกคนควรจะนำไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม


          การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจิตให้มีประสิทธิภาพ  ต้องทำความเข้าใจเรื่องของจิตให้ชัดเจน  มีจุดมุ่งหมายและหลักการที่ตรงและถูกต้อง  ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาจิตอย่างกว้างขวาง



Last Updated on Saturday, 03 December 2011 04:52
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner