Home วัดวะภูแก้ว บันทึกวัดวะภูแก้ว
บันทึกวัดวะภูแก้ว
Sunday, 13 September 2009 12:41

บันทึกวัดวะภูแก้ว

• พ.ศ. 2523

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว

• 15 – 21 ตุลาคม 2532

จัดอบรมครูรุ่นแรก เป็นครูในเขตการศึกษา 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ที่รับผิดชอบงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

• 7 – 11 ตุลาคม 2533

จัดอบรมนักเรียนรุ่นแรก เป็นนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

• 25 กันยายน 2538

 

• 20 มกราคม 2541

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วางศิลาฤกษ์ “อาคารบูรพาจารย์” (อาคารที่พักผู้เข้ารับอบรม)

• 20 มกราคม 2542

นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรงศึกษาธิการ เปิดป้าย “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ” นับเป็นศูนย์ที่ 2 ของประเทศ

• 12 กุมภาพันธ์ 2544

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

• 5 – 10 กันยายน 2545

จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มสนใจ สู้ภัยยาเสพติด รุ่นแรก

• พ.ศ. 2545

จัดตั้งเป็น ศูนย์ครูภูมิปัญญาไทยด้านการพัฒนาจิต (สภาการศึกษา)

• 20 – 21 พฤศจิกายน 2548

จัดสอบธรรมศึกษาตรี รุ่นแรก

• 27 กุมภาพันธ์ 2550

มหาเถรสมาคม ประกาศตั้งเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

• 25 กุมภาพันธ์ 2551

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้วัดวะภูแก้วเป็น “หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา”


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว 

หลักสูตรการจัดอบรมพัฒนาจิต
• หลักสูตรอบรมเยาวชน
- ระดับ ป.4 – ป. 6 , ม. 1     3 วัน
- ระดับ ม. 2 ขึ้นไป            5 วัน
• หลักสูตรอบรมครู
- ครูวิถีพุทธ
- ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา, คุณธรรม
- ครูทั่วไป
• หลักสูตรอบรมหน่วยงายราชการและภาคเอกชน      3-5 วัน (หรือตามความประสงค์ของผู้จัด)
สนใจเข้ารับการอบรม ติดต่อที่ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
โทร. 086-8722275,085-2009575

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ให้ทุนสนับสนุน
โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน

กองทุนพระภาวนาพิศาลเถร ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2536 จำนวน 115,850 บาท (เฉพาะปี 2536 ส่วนปี 2532 – 2535 ไม่ได้เก็บข้อมูล)

มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ให้ทุนผ่านมูลนิธิสายธารธรรม ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2548 – 19 กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 1,800,000 บาท

ภาคเอกชน : บริจาคผ่านมูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) และวัดวะภูแก้ว
รายนามผู้บริจาคต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
1.คุณอนงค์ ฮุนตระกูล     บริจาคเดือนละ 10,000 บาท
2.คุณกัลยาณี ศรีนคร        บริจาคเดือนละ 10,000 บาท
3.คุณสาคร สุขศรีวงศ์       บริจาคเดือนละ 50,000 บาท (ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
4.บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด      บริจาคเดือนละ 50,000 บาท (ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
5.บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด (คุณภัทราฤดี พรประสิทธิ์ และคณะ)  บริจาคเดือนละ 30,000 บาท (ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
6.คุณภาวิช – ณิชชา ประพฤทธิพงษ์      บริจาคเดือนละ 5,000 บาท

การให้ทุนสนับสนุน
โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว
ตั้งแต่ปี 2532 – 2551

สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต
พ.ศ. 2532 – 2551

Last Updated on Tuesday, 15 September 2009 09:41
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner