โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน Print
Sunday, 13 September 2009 12:44

โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน

1. ความเป็นมา โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นที่ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นโครงการที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2533 โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดำริ และขอให้ผู้รับผิดชอบการอบรม (ดร. ดาราวรรณ เด่นอุดม) ช่วยจัดอบรมให้


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ผู้อุปถัมภ์ โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน ที่ วัดวะภูแก้ว การอบรมในช่วง 2 ปีแรก จัดเพียงปีละ 2 – 3 รุ่น และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เป็นปีละ 10 – 20 – 30 รุ่น จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 40 รุ่น เนื่องจากได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ นักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวนมาก มีผลการเรียนดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมาก

2. หลักการและเหตุผล ชีวิตมีองค์ประกอบของธาตุ 2 ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ โดยหลักวิทยาศาสตร์ ร่างกายจัดอยู่ในพวกสสาร ซึ่งโดยธรรมชาติ เป็นรูปธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ มีความเสื่อมและสูญสลายไปในที่สุด ส่วนจิตใจเป็นพลังงานซึ่งมองไม่เห็นเป็นรูปร่าง แต่ก็เป็นสภาพที่มีอยู่และไม่อาจถูกทำลายได้ ชีวิตที่มีคุณภาพจะต้องมีความสมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งคุณภาพชีวิตดังล่าวสามารถสร้างขึ้นได้โดยการบริหารกายและบริหารจิต

โดยสภาพที่เป็นอยู่ มนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกายมากกว่าจิตหลายเท่า และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องของจิตเลย วิถีชีวิตจึงเกิดความไม่สมดุล มุ่งเน้นการบำรุงบำเรอความสุขทางกาย ทุ่มเทเงินทองเพื่อความสวยงามของร่างกายและความมั่งมีด้านวัตถุ จนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมหลายด้าน ความเสื่อมโทรมด้านจิตใจคือคุณธรรมนั้นจะนับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตก็ว่าได้ การแก้ปัญหาดังกล่าว หากยังละเลยเรื่องของ “จิต” ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะ “จิต” หรือ “ใจ” เป็นบ่อเกิดของความดีและความชั่วทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ” การพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนาทุกเรื่อง ดังที่มีผู้กล่าวว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน การพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย์) ต้องเริ่มที่การพัฒนาจิต จะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา” ดังนั้น งานพัฒนาจิตจึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกคนควรจะนำไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดวะภูแก้ว เห็นความสำคัญและคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อช่วยแก้ปัญหาของปัจเจกบุคคลซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม จึงได้จัดโครงการพัฒนาจิตมาอย่างต่อเนื่อง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา ความกตัญญู อิทธิบาท 4 ฯลฯ
3.2 เพื่อให้ผู้การรับอบรมได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติด้วยการสมาทานศีล ปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
3.3 เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิภาวนา และเกิดศรัทธามุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
3.4 เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น คุณภาพงานดีขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น พฤติกรรมพัฒนาขึ้น สามารถลด ละเลิก อบายมุขได้


เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว

4.คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
4.1 ปัญญาสัมมาทิฏฐิ (มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้)
4.2 สติสัมปชัญญะ
4.3 สมาธิ
4.4 ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
4.5 ความรับผิดชอบ
4.6 ความมีระเบียบวินัย
4.7 ความอดทน
4.8 การตรงต่อเวลา
4.9 ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
4.10 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4.11 รู้รักสามัคคี 


เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว

5.วิธีดำเนินการ
5.1 ภาคทฤษฎี 
การให้ความรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องต่อไปนี้ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิและชีวิตประจำวัน 
- ประโยชน์ของสมาธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- หลักการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา (สัมมาสมาธิ) 
- หลักธรรมในพระพุทธศาสนา : ศีล 5 ความกตัญญู อิทธิบาท 4 กรรม ฯลฯ
- พุทธประวัติและประวัติพระอรหันตสาวก 
- คุณธรรมทั่วไป เช่น เด็กยุคใหม่ใฝ่ธรรมะ วัยรุ่นคุณธรรม เสพติดพิษมหันต์ ฯลฯ
5.2 ภาคปฏิบัติ 
การฝึกปฏิบัติสมาธิ : ปฏิบัติวันละ 4 ครั้ง ได้แก่ 
- ภาครับอรุณ (04.30 – 06.30 น.) : ทำวัตรเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
- ภาคเช้า (08.30 – 11.30 น.) : ฝึกสมาธิในการอ่าน ฟังบรรยายธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
- ภาคบ่าย (12.40 – 16.30 น.) : ฝึกสมาธิในการอ่าน ฟังบรรยายธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
- ภาคค่ำ (18.00 – 21.30 น.) : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ
5.3 การเชื่อมโยงประสบการณ์ภาคฝึกฝนไปสู่การปฏิบัติจริง ในช่วงสุดท้ายของการอบรม ให้ผู้รับการอบรมทำความสงบเพื่อระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครู-อาจารย์ สำรวจข้อบกพร่องของตนเอง และทำสัญญาใจ ตั้งปณิธานพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 1 – 3 ข้อ เพื่อมอบให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา

 


เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว 

6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 3 วัน (หลักสูตรเด็กเล็ก)
6.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6, ปวช, ปวส. และอุดมศึกษา หลักสูตร 5 วัน 
7.ค่าใช้จ่ายในการอบรม
7.1 ค่าอาหาร 
หลักสูตร 3 วัน ไม่จัดเก็บค่าอาหาร 
หลักสูตร 5 วัน 50 บาท (ตลอดหลักสูตร)
7.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
หลักสูตร 3 วัน เฉลี่ยคนละ 30 บาท 
หลักสูตร 5 วัน เฉลี่ยคนละ 50 บาท 
เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว  

หมายเหตุ

: ใช้งบมูลนิธิสายธารธรรม และ งบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จ่ายค่าอาหารให้นักเรียน หลักสูตรเด็กเล็ก คนละ 110 บาท หลักสูตรเด็กโต คนละ 130 บาท

 

: หน่วยงานที่มีงบสนับสนุน เช่น อบจ. อบต. ฯลฯ จ่ายค่าอาหารเติมจำนวน คือ หลักสูตรเด็กเล็ก 110 บาท หลักสูตรเด็กโต 180 บาท

Last Updated on Monday, 19 September 2016 04:16