Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Wednesday, 09 November 2016 09:39

โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
        ลักษณะโครงการ:  เป็นโครงการพัฒนาคุณธรรม  โดยใช้หลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปัญญา)  เน้นการ “ฝึกจิต”  (เจริญสติ, ฝึกสมาธิ)
 
 
        หลักการและเหตุผล  พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับ “จิต”  เป็นอันดับ 1  ดังพุทธวจนะ  ที่ว่า  “ใจเป็นใหญ่  ใจเป็นประธาน  ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ”

 

        จากประสบการณ์การปฏิบัติของพระกรรมฐาน  และผลวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้ข้อสรุปตรงกันว่า  สำนึกผิดชอบชั่วดี  จะเกิดขึ้นได้  เมื่อจิตสงบ  การเจริญสติสามารถพัฒนาคุณธรรมลงลึกถึงรหัสพันธุกรรม   และยังมีผลพลอยได้  คือ  สามารถพัฒนา IQทำให้ความจำดีขึ้น  ทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนและการงานต่างๆ สูงขึ้น
 
 
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
     • สติ – สัมปชัญญะ  (เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใจให้รอดพ้นจากภัยและสิ่งยั่วยุต่างๆ เช่น  อบายมุข  สารเสพติด  เพศสัมพันธ์  การใช้จ่ายเกินตัว  ฯลฯ)
     • สมาธิ  (เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปปรับใช้ในการเรียนและการงานต่างๆ)
     • อิทธิบาท 4  ความกตัญญู  ความรับผิดชอบ ฯลฯ

 
 
หลักสูตร
เด็กเล็ก (ป.6 – ม.1, ม.2) 3  วัน (ศุกร์เช้า – อาทิตย์เที่ยง)
เด็กโต  (ม.2 ขึ้นไป) 3  วัน (ศุกร์เช้า – อาทิตย์เที่ยง)
        4  วัน (ศุกร์เช้า – จันทร์เที่ยง)
        5  วัน (ศุกร์บ่าย – อังคารเที่ยง)
(หมายเหตุ :  หลักสูตรเด็กโต  ถ้าจัด 5 วัน  จะได้ผลเต็มที่  ถ้าลดวันผลจะลดลงบ้าง)

 
 
 
ลักษณะกิจกรรม  ฝึกสติ  ฝึกสมาธิ  ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้
     - สวดมนต์  ทำวัตรเช้า – เย็น  (สวดมนต์แปล)
     - เดินจงกรม
     - นั่งสมาธิ  (ฟังนิทานชาดก  หรือ  พระธรรมเทศนา)
     - ฟังบรรยาย  (ฝึกการจดงานขณะฟังบรรยายด้วย  เพื่อให้ตั้งใจฟังและฝึกทักษะการเขียน)
     - อ่านหนังสือส่งเสริมคุณธรรม  (ฝึกทักษะการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน)
     - บริหารกายประกอบสติเพื่อผ่อนคลายอริยาบถ
     - ดูหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม

 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน  นักศึกษา  ครู  บุคลากรทั่วไป  รับได้รุ่นละประมาณ 380 คน
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
ค่าดำเนินการ หลักสูตร  3  วัน  คนละ  30  บาท
        หลักสูตร  4  วัน  คนละ  40  บาท
        หลักสูตร  5  วัน  คนละ  50  บาท

ค่าอาหาร ไม่มีการจัดเก็บค่าอาหารนักเรียน  เก็บเฉพาะค่าอาหารครู  มื้อละ 35 บาท
 
 
 
การประสานงาน
ติดต่อ  ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม   085 – 2009575

 

 โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Last Updated on Wednesday, 23 November 2016 04:49
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

visitwallpapers.com

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner